Reklamačné podmienky

Článok I

ÚVODNÉ USTANOVANIA

1.1 Reklamačný poriadok upravuje podmienky a spôsob reklamácie tovaru zakúpeného v spoločnosti Montrose s. r. o. na základe zmluvy o predaji tovaru uzavretej na diaľku prostredníctvom webového sídla (e-shopu) www.babyom.sk v súlade s § 18 a nasl. zákona č. 250/2007 Z. z. o ochrane spotrebiteľa a o zmene zákona SNR č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov.

1.2 Spoločnosť Montrose s. r. o. je predajcom detského nábytku, doplnkov, kočíkov, hračiek a iných výrobkov pre deti svetových značiek, ktoré sa vyznačujú luxusným a štýlovým dizajnom, vysokou kvalitou a prvotriednou bezpečnosťou.

1.3 Kontaktné údaje spoločnosti

Montrose s. r. o., Košická 52/A, 82108 Bratislava,  IČO: 53439163, DIČ: 2121392207

1.4 Reklamačný poriadok spoločnosti Montrose s. r. o. je nedeliteľnou súčasťou kúpnej zmluvy uzavretej na diaľku medzi spoločnosťou  Montrose s. r. o. ako predávajúcim a zákazníkom spoločnosti ako kupujúcim (spotrebiteľom).

Článok II

DEFINÍCIA POJMOV
Montrose spoločnosť s ručením obmedzeným založená a existujúca podľa právneho poriadku Slovenskej republiky pod obchodným menom  Montrose s. r. o., so sídlom: Košická 52/A, 82108 Bratislava,  IČO: 53439163, DIČ: 2121392207

ODBORNÉ POSÚDENIE
vyjadrenie znalca alebo stanovisko vydané autorizovanou, notifikovanou alebo akreditovanou osobou alebo stanovisko osoby oprávnenej výrobcom na vykonávanie záručných opráv REKLAMÁCIA uplatnenie zodpovednosti za vady výrobku VYBAVENIE ukončenie reklamačného konania REKLAMÁCIE odovzdaním opraveného výrobku, výmenou výrobku, vrátením kúpnej ceny výrobku, vyplatením primeranej zľavy z ceny výrobku a pod.

REKLAMÁCIA
uplatnenie zodpovednosti za vady výrobku

VYBAVENIE REKLAMÁCIE
ukončenie reklamačného konania odovzdaním opraveného výrobku, výmenou výrobku, vrátením kúpnej ceny výrobku, vyplatením primeranej zľavy z ceny výrobku a pod.

ROBOK
nová, použitá alebo upravená hnuteľná vec, ktorá bola vyrobená, vyťažená alebo inak získaná, bez ohľadu na stupeň jej spracovania, a ktorá je určená na ponuku spotrebiteľovi alebo pri ktorej možno predpokladať, že ju spotrebiteľ použije, ak sa táto vec dodáva za odplatu alebo bezodplatne; výrobkom je aj hnuteľná vec, ktorá je súčasťou alebo príslušenstvom inej hnuteľnej veci alebo nehnuteľnej veci

ZMLUVA UZATVORENÁ NA DIAĽKU
zmluva medzi predávajúcim a kupujúcim výlučne prostredníctvom jedného alebo viacerých prostriedkov diaľkovej komunikácie bez súčasnej fyzickej prítomnosti predávajúceho a kupujúceho, najmä využitím webového sídla, elektronickej pošty, telefónu, faxu, adresného listu alebo ponukového katalógu

SPOTREBITEĽ
fyzická osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení spotrebiteľskej zmluvy nekoná v rámci predmetu svojej podnikateľskej činnosti, zamestnania alebo povolania

Článok III

ZODPOVEDNOSŤ ZA VADY PREDANEJ VECI

3.1 Spoločnosť Montrose s. r. o. zodpovedá za to, že tovar má v čase dodania vlastnosti uvedené na webovom sídle spoločnosti Montrose s. r. o. www.babyom.sk 

3.2 Ak sa vyskytnú na tovare vady po jej dodaní, zodpovedá za ne výrobca za podmienok a spôsobom stanoveným výrobcom tovaru.

3.3 Vady tovaru musí kupujúci uplatniť u spoločnosti Montrose s. r. o. bez zbytočného odkladu.

3.4 Zodpovednosť za vady tovaru nemožno uplatniť pri mechanickom poškodení výrobku, nesprávnom zaobchádzaní s výrobkom, prevádzkovaním výrobku v nevhodných podmienkach, neodbornou montážou, nedodržaním príslušných noriem zo strany kupujúceho alebo osoby, ktorá kupujúcemu montáž vykonávala alebo ak bol vykonaný zásah do výrobku inou ako oprávnenou osobou a pod., ku ktorým došlo po prevzatí tovaru bez zavinenia výrobcu alebo spoločnosti Montrose s. r. o.. Dôvodom k reklamácii rovnako nie sú drobné odchýlky v rozmeroch a farebných odtieňoch spôsobené najmä prírodným charakterom použitých materiálov. Zodpovednosť za vady sa rovnako nevzťahuje na opotrebenie tovaru spôsobené jeho obvyklým používaním.

3.5 Ak ide o vadu tovaru, ktorú možno odstrániť, má kupujúci právo, aby bola bezplatne odstránená.

3.6 Spoločnosť Montrose s. r. o. môže vždy namiesto odstránenia vady vymeniť vadný tovar za bezvadný, ak to kupujúcemu nespôsobí závažné ťažkosti.

3.7 Ak ide o vadu tovaru, ktorú nemožno odstrániť a ktorá bráni tomu, aby sa tovar mohol riadne užívať ako tovar bez vady, má kupujúci právo na výmenu tovaru alebo má právo od zmluvy odstúpiť.

3.8 Ak ide o iné neodstrániteľné vady, môže spoločnosť Montrose s. r. o. poskytnúť kupujúcemu primeranú zľavu z ceny tovaru.

Článok IV

MIESTO UPLATNENIA REKLAMÁCIE

4.1 Adresa predávajúceho, na ktorej môže kupujúci uplatniť reklamáciu tovaru, podať sťažnosť alebo iný podnet je Montrose s. r. o. Košická 52/A, 82108 Bratislava

Článok V

LEHOTA NA VYBAVENIE REKLAMÁCIE

5.1 Ak spotrebiteľ uplatní reklamáciu, spoločnosť Montrose s. r. o.n je povinná určiť spôsob vybavenia reklamácie ihneď, v zložitých prípadoch najneskôr do 3 pracovných dní odo dňa uplatnenia reklamácie, v odôvodnených prípadoch, najmä ak sa vyžaduje zložité technické zhodnotenie stavu výrobku, najneskôr do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie.

5.2 Po určení spôsobu vybavenia reklamácie sa reklamácia vybaví ihneď, v odôvodnených prípadoch možno reklamáciu vybaviť aj neskôr, vybavenie reklamácie však nesmie trvať dlhšie ako 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie.

5.3 Po márnom uplynutí lehoty na vybavenie reklamácie má spotrebiteľ právo od zmluvy odstúpiť alebo právo na výmenu výrobku za nový výrobok.

Článok VI

POTVRDENIE O UPLATNENÍ A VYBAVENÍ REKLAMÁCIE

6.1 Spoločnosť Montrose s. r. o. pri uplatnení reklamácie vydá spotrebiteľovi potvrdenie. Ak je reklamácia uplatnená prostredníctvom prostriedkov diaľkovej komunikácie, spoločnosť Montrose s. r. o. doručí potvrdenie o uplatnení reklamácie spotrebiteľovi ihneď; ak nie je možné potvrdenie doručiť ihneď, doručí ho bez zbytočného odkladu, najneskôr však spolu s dokladom o vybavení reklamácie; potvrdenie o uplatnení reklamácie sa nemusí doručovať, ak spotrebiteľ má možnosť preukázať uplatnenie reklamácie iným spôsobom.

6.2 Spoločnosť Montrose s. r. o. vydá o vybavení reklamácie písomný doklad najneskôr do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie.

Článok VII

ALTERNATÍVNE RIEŠENIE SPOTREBITEĽSKÝCH SPOROV

7.1 Kupujúci má právo obrátiť sa na Montrose s. r. o. so žiadosťou o nápravu, ak nie je spokojný so spôsobom, ktorým Montrose s. r. o. vybavil jeho reklamáciu alebo ak sa domnieva, že predávajúci porušil jeho práva.

7.2 Ak Montrose s. r. o. na jeho žiadosť odpovedal zamietavo alebo na ňu neodpovedal do 30 dní odo dňa jej odoslania, má kupujúci právo podať návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu; možnosť kupujúceho obrátiť sa na súd tým nie je dotknutá.

7.3 Návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu je možné podať najneskôr do jedného roka, v sporoch, ktorých hodnota nepresahuje 20,- Eur; ak z pravidiel subjektu alternatívneho riešenia sporu nevyplýva niečo iné. Kupujúci sa musí pred podaním návrhu preukázateľne pokúsiť spor vyriešiť komunikáciou s Montrose s. r. o.

7.4 Alternatívne riešenie sporu je pre kupujúceho spravidla bezplatné. Ak je spoplatnené, výška poplatku je stanovená subjektom alternatívneho riešenia sporu a predstavuje max. 5,- Eur. Kupujúci sa môže obrátiť s návrhom na začatie alternatívneho riešenia sporu na Slovenskú obchodnú inšpekciu alebo iný subjekt alternatívneho riešenia sporu uvedený na webovom sídle MH SR (http://www.mhsr.sk/zoznam-subjektovalternativneho-riesenia-spotrebitelskychsporov/146987s).

7.5 Návrh možno podať v listinnej podobe, elektronickej podobe alebo ústne do zápisnice. Na podanie návrhu môže kupujúci využiť formulár (http://www.soi.sk/files/ documents/formular/navrh-na-zacatie-ars. ddf) alebo ho podať prostredníctvom Európskej platformy RSO (http://ec.europa. eu/consumers/odr/index_en.htm) podľa podľa č. 14 ods. 1 a 2 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 524/2013 z 21. mája 2013 o riešení spotrebiteľských sporov online.

7.6 Ďalšie informácie o podmienkach alternatívneho riešenia sporov nájde kupujúci v zákone NR SR č. 391/2015 Z. z. o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (www.slov-lex.sk) a na webovom sídle subjektu alternatívneho riešenia sporov.

7.7 Poskytnutím týchto informácií si Montrose s. r. o. plní svoju povinnosť vyplývajúcu z § 3 ods. 1 písm. t) zákona NR SR č. 102/2014 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Článok VIII 

VEREČNÉ USTANOVENIA

8.1 Na právne vzťahy neupravené týmto reklamačným poriadkom sa vzťahujú príslušné ustanovenia zákona č. 102/2014 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ostatných všeobecne záväzných právnych predpisov účinných na území Slovenskej republiky

8.2 Tento reklamačný poriadok spoločnosti Montrose s. r. o. nadobúda platnosť a účinnosť dňom 01.03.2021

8.3 Spoločnosť Montrose s. r. o. si vyhradzuje právo na zmenu a doplnenie tohto reklamačného poriadku. Tým nie sú dotknuté práva a povinnosti vzniknuté po dobu účinnosti predchádzajúceho znenia reklamačného poriadku spoločnosti Montrose s. r. o..

8.4 Spoločnosť Montrose s. r. o. a kupujúci sa dohodli, že plne uznávajú komunikáciu na diaľku – telefonickú, elektronickú formu komunikácie, najmä prostredníctvom elektronickej pošty a internetovej siete, ako platnú a záväznú pre obe strany. Náklady vzniknuté kupujúcemu pri používaní komunikačných prostriedkov na diaľku v súvislosti s uzatvorením kúpnej zmluvy (náklady na internetové pripojenie, náklady na telefónne hovory) hradí kupujúci sám.

8.5 Pokiaľ vzťah súvisiaci s použitím stránky www.babyom.sk alebo právny vzťah založený kúpnou zmluvou obsahuje medzinárodný prvok, kupujúci a spoločnosť Montrose s. r. o. sa dohodli, že sa spravuje právnym poriadkom Slovenskej republiky.

8.6 Pre doručovanie elektronických správ adresovaných kupujúcemu platí, že ak spoločnosť Montrose s. r. o. neobdrží chybové hlásenie o nemožnosti doručenia správy (emailu alebo sms správy) na kupujúcim poskytnutú e-mailovú adresu, resp. tel. číslo kupujúceho (mobil), považuje sa táto správa (e-mail alebo sms správa) za doručenú na ďalší deň od jej odoslania, ak kogentné právne predpisy neustanovujú inak.

8.7 Zásielka sa považuje za doručenú aj v prípade, ak ju adresát odmietne prevziať, alebo aj v prípade, že si ju adresát vlastným zavinením alebo opomenutím neprevezme. V takom prípade sa považuje za doručenú uplynutím úložnej doby na pošte v trvaní podľa určenia odosielateľa a vrátením zásielky odosielateľovi, o čom musí odosielateľ preukázať nepoškodený dôkaz.

8.8 Oznámenia doručované prostredníctvom doručovateľa – kuriérskej služby (najmä GEIS, DHL, IN TIME, UPS) budú považované za doručené momentom prevzatia zmluvnou stranou. V prípade neúspešnosti doručenia kuriérskou službou sa bude považovať za moment doručenia tretí deň po vykonaní prvého pokusu o doručenie, pričom vykonanie pokusu o doručenie sa preukáže vyhlásením doručovateľa – kuriérskej služby. 

8.9 Rozhodným hmotným a procesným právom je právo Slovenskej republiky. Všetky spory, ktoré vzniknú na základe kúpnej zmluvy a tohto reklamačného poriadku alebo v súvislosti s nimi budú prejednávať a rozhodovať súdy Slovenskej republiky podľa právneho poriadku Slovenskej republiky.

Potrebujete vrátiť objednávku alebo uplatniť reklamáciu? Žiadny strach! Vyberte svoj problém a my vás prevedieme.

Online vrátenie alebo reklamácia tovaru

Vyplňte prosím vzorový formulár a následne nám ho pošlite online prostredníctvom online aplikácie vyššie alebo na  reklamacie@babyom.sk

Vzorový formulár na odstúpenie od zmluvy
Vzorový formulár k výmene tovaru