Obchodné podmienky

EOBECNÉ OBCHODNÉ PODMIENKY PREDAJA TOVARU

Článok I
ÚVODNÉ USTANOVANIA
1.1 Všeobecné obchodné podmienky spoločnosti Montrose s. r. o. upravujú práva a povinnosti spoločnosti Montrose s. r. o. ako predávajúceho a zákazníkov spoločnosti Montrose s. r. o. ako kupujúcich (spotrebiteľov) pri predaji tovaru na diaľku (internetový obchod, e-shop) prostredníctvom webového sídla www.babyom.sk
1.2 Spoločnosť Montrose s. r. o. je predajcom detského nábytku, doplnkov, kočíkov a výrobkov pre deti svetových značiek, ktoré sa vyznačujú štýlovým dizajnom, vysokou kvalitou a prvotriednou bezpečnosťou.
1.3 Kontaktné údaje spoločnosti Montrose s. r. o.

Sídlo spoločnosti:
Montrose s. r. o., Košická 52/A, 82108 Bratislava,  IČO: 53439163, DIČ: 2121392207, IČ DPH: SK2121392207
1.4 Všeobecné obchodné podmienky spoločnosti Montrose s. r. o. sú nedeliteľnou súčasťou kúpnej zmluvy uzavretej na diaľku medzi spoločnosťou Montrose s. r. o. ako predávajúcim a zákazníkom spoločnosti.

Článok II
DEFINÍCIA POJMOV
Montrose spoločnosť s ručením obmedzeným založená a existujúca podľa právneho poriadku Slovenskej republiky pod obchodným menom Montrose s. r. o., so sídlom: Košická 52/A, 82108 Bratislava,  IČO: 53439163, DIČ: 2121392207, IČ DPH: SK2121392207

OSOBNÉ ÚDAJE
Údaje týkajúce sa určenej alebo určiteľnej fyzickej osoby, pričom takou osobou je osoba, ktorú možno určiť priamo alebo nepriamo, najmä na základe všeobecne použiteľného identifikátora alebo na základe jednej, či viacerých charakteristík alebo znakov, ktoré tvoria jej fyzickú, fyziologickú, psychickú, mentálnu, ekonomickú, kultúrnu alebo sociálnu identitu

SPRACOVANIE OSOBNÝCH ÚDAJOV
Vykonávanie operácií alebo súboru operácií s osobnými údajmi, najmä ich získavanie, zhromažďovanie, šírenie, zaznamenávanie, usporadúvanie, prepracúvanie alebo zmena, vyhľadávanie, prehliadanie, preskupovanie, kombinovanie, premiestňovanie, využívanie, uchovávanie, blokovanie, likvidácia, ich cezhraničný prenos, poskytovanie, sprístupňovanie alebo zverejňovanie.

ZMLUVA UZAVRETÁ NA DIAĽKU
Zmluva medzi predávajúcim a kupujúcim dohodnutá a uzavretá výlučne prostredníctvom jedného alebo viacerých prostriedkov diaľkovej komunikácie bez súčasnej fyzickej prítomnosti predávajúceho a kupujúceho, najmä využitím webového sídla, elektronickej pošty, telefónu, faxu, adresného listu alebo ponukového katalógu

Článok III
UŽÍVATEĽSKÝ ÚČET
3.1 Kupujúci má možnosť zaregistrovať sa na webovom sídle spoločnosti Montrose s. r. o. - www.babyom.sk a vytvoriť si tak užívateľský účet. Objednávka tovaru prostredníctvom online objednávky nie je podmienená registráciou a vytvorením užívateľského účtu. Výhodou registrácie a vytvorenia užívateľského účtu je zjednodušenie a zrýchlenie procesu objednávania tovaru prostredníctvom www.babyom.sk
3.2 Pri nákupe tovaru je kupujúci povinný uvádzať správne a pravdivo všetky svoje osobné údaje. Údaje uvedené v užívateľskom účte je kupujúci pri akejkoľvek zmene povinný aktualizovať. Údaje uvedené kupujúcim v užívateľskom účte a pri objednávaní tovaru sú spoločnosťou Montrose s. r. o. považované za správne.
3.3 Prístup k užívateľskému účtu je zabezpečený užívateľským menom a heslom. Kupujúci je povinný zachovávať mlčanlivosť o údajoch potrebných na prístup do jeho užívateľského účtu a berie na vedomie, že spoločnosť Montrose s. r. o. nenesie zodpovednosť za porušenie tejto povinnosti zo strany kupujúceho.
3.4 Kupujúci nie je oprávnený umožniť využívanie užívateľského účtu tretím osobám. Spoločnosť Montrose s. r. o. nie je zodpovedná za zneužitie účtu kupujúceho.
3.5 Spoločnosť Montrose s. r. o. môže obmedziť kupujúcemu prístup k užívateľskému účtu alebo mu zrušiť bez náhrady užívateľský účet a to najmä vtedy, keď kupujúci svoj užívateľský účet nevyužíva alebo poruší svoje povinnosti vyplývajúce zo zmluvy.
3.6 Kupujúci berie na vedomie, že užívateľský účet nemusí byť dostupný nepretržite, a to najmä s ohľadom na nutnú údržbu hardwarového a softwarového vybavenia spoločnosti Montrose s. r. o..

Článok IV.
OBJEDNÁVKA TOVARU
4.1 Aktuálna ponuka detského nábytku a výrobkov pre deti spoločnosti Montrose s. r. o. je uvedená na webovom sídle spoločnosti Montrose s. r. o. - www.babyom.sk. V ponuke tovaru je uvedený názov a kód tovaru, opis hlavných vlastností tovaru, dodacia lehota, predajná cena, vyobrazenie tovaru formou fotografií alebo demonštratívneho videa, možnosti farebného prevedenia a veľkosti tovaru.4.2 V predajnej cene je zahrnutá daň / dane v zmysle právnych predpisov účinných na území SR. Predajná cena neobsahuje náklady na dopravu, dodanie, poštovné a iné náklady a poplatky, ktoré budú zarátané do celkovej ceny tovaru v závislosti od zvolenej formy dopravy. Predajná cena neobsahuje cenu za zloženie a zmontovanie tovaru v prípade, ak sa takéto zloženie a zmontovanie vyžaduje.
4.3 Objednanie tovaru sa realizuje výberom tovaru na www.babyom.sk podľa názvu, kódu, popisu hlavných vlastností, fotografií, predajnej ceny, dodacích podmienok, výberom farebného prevedenia, veľkosti, počtu kusov tovaru a to stlačením tlačidla „Vložiť do košíka“. Kupujúci môže vložiť do košíka ľubovoľný počet kusov tovaru. Po dokončení výberu tovaru/ov kupujúci pokračuje v objednávke stlačením tlačidla „Pokladňa“ a vyplnením elektronického formulára v časti: 1. spôsob platby, 2. fakturačné údaje, 3. informácie pre doručenie, 4. spôsob dopravy, 5. spôsob platby. Po vyplnení elektronického formulára sa kupujúcemu zobrazí náhľad objednávky s názvom, jednotkovou cenou, množstvom a celkovou cenou objednávaných tovarov. Kupujúci dokončí objednávku stlačením tlačidla „Odoslať objednávku“.
4.4 Kupujúci v objednávke uvádza nasledujúce údaje:

 1. spôsob nákupu – ako hosť alebo registrovaný zákazník,
 2. fakturačné údaje v rozsahu - meno, priezvisko, e-mail, telefón, ulica, číslo domu, mesto, PSČ, krajina, v prípade právnickej osoby aj obchodné meno, IČO, DIČ, IČ DPH,
 3. informácie pre doručenie v rozsahu - meno, priezvisko, v prípade právnickej osoby obchodné meno, telefón, ulica, číslo domu, mesto, PSČ, krajina
 4. spôsob dopravy formou výberu medzi osobným odberom, doručením prostredníctvom Slovenskej pošty alebo kuriérskej služby
 5. spôsob platby formou výberu medzi platbou pri osobnom odbere v hotovosti alebo platobnou kartou, na dobierku alebo prevodom na účet. Kupujúci je v objednávkovom formulári povinný uvádzať úplné a pravdivé informácie.

4.5 Stlačením tlačidla „Odoslať objednávkukupujúci záväzne objednáva tovar uvedený v objednávke. Stlačením tlačidla „Odoslať objednávkukupujúci zároveň prehlasuje, že sa oboznámil, porozumel a súhlasí s týmito všeobecnými obchodnými podmienkami a reklamačným poriadkom, boli mu poskytnuté informácie podľa § 3 zákona č. 102/2014 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a potvrdzuje, že je oboznámený s tým, že podanie objednávky zahŕňa povinnosť zaplatiť cenu objednaného tovaru uvedenú v objednávke.
4.6 Po odoslaní objednávky bude objednávka zaevidovaná v systéme spoločnosti Montrose s. r. o.. Odoslaná objednávka sa považuje za návrh na uzavretie zmluvy na diaľku podľa zákona č. 102/2014 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku.
4.7 Po obdržaní objednávky spoločnosť Montrose s. r. o. bezodkladne potvrdí objednávku. Potvrdením objednávky spoločnosťou Montrose s. r. o. sa zmluva považuje za uzavretú. Prijatú objednávku je možné meniť iba výslovne, písomnou dohodou spoločnosti Montrose s. r. o. a kupujúceho.
4.8 V prípade nemožnosti potvrdenia objednávky spoločnosťou Montrose s. r. o. z dôvodu nesprávne vyplnenej objednávky alebo z iného dôvodu, spoločnosť Montrose s. r. o. bezodkladne kontaktuje kupujúceho.

Článok V.
ODSTÚPENIE OD ZMLUVY
5.1 Kupujúci je oprávnený aj bez uvedenia dôvodu odstúpiť od zmluvy uzavretej na diaľku do 14 dní odo dňa prevzatia tovaru.
5.2 Tovar sa považuje za prevzatý kupujúcim okamihom, keď kupujúci alebo ním určená tretia osoba, s výnimkou dopravcu, prevezme všetky časti objednaného tovaru alebo ak sa:

 1. tovary objednané kupujúcim v jednej objednávke dodávajú oddelene, okamihom prevzatia tovaru, ktorý bol dodaný ako posledný,
 2. dodáva tovar pozostávajúci z viacerých dielov alebo kusov, okamihom prevzatia posledného dielu alebo posledného kusu
 3. tovar dodáva opakovane počas vymedzeného obdobia, okamihom prevzatia prvého dodaného tovaru.5.3 Kupujúci môže odstúpiť od zmluvy, predmetom ktorej je dodanie tovaru, aj pred začatím plynutia lehoty na odstúpenie od zmluvy.

5.4 Kupujúci nemôže odstúpiť od zmluvy, predmetom ktorej je najmä:

 1. tovar je vrátený poškodený (vrátane originálnych obalov), použitý alebo neúplný (bez dokumentácie, záručného listu, príslušenstva a pod.)
 2. predaj tovaru zhotoveného podľa osobitných požiadaviek kupujúceho, tovaru vyrobeného na mieru alebo tovaru určeného osobitne pre jedného kupujúceho,
 3. predaj tovaru uzavretého v ochrannom obale, ktorý nie je vhodné vrátiť z dôvodu ochrany zdravia alebo z hygienických dôvodov a ktorého ochranný obal bol po dodaní porušený
 4. predaj tovaru, ktorý môže byť vzhľadom na svoju povahu po dodaní neoddeliteľne zmiešaný s iným tovarom.

5.5 Ak kupujúci odstúpi od zmluvy, bude znášať náklady na vrátenie tovaru spoločnosti Montrose s. r. o. podľa § 10 ods. 3 zákona č. 102/2014 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých predpisov v znení neskorších predpisov.
5.6 Spoločnosť Montrose s. r. o. je oprávnená odstúpiť od zmluvy uzavretej na diaľku najmä ak

 1. tovar sa nevyrába alebo sa prestal vyrábať
 2. sa zmenila cena dodávateľa tovaru
 3. bola cena tovaru uvedená na stránke www.babyom.sk chybná
 4. dodanie tovaru sa stane nemožným a nedohodne sa s kupujúcim na dodaní iného tovaru.

5.7 Kupujúci zasiela tovar na adresu uvedenú nižšie osobne alebo kuriérom:
Montrose s. r. o., Košická 52/A, 82108 Bratislava,  IČO: 53439163, DIČ: 2121392207, IČ DPH: SK2121392207

Článok VI. 

UPLATNENIE PRÁVA NA ODSTÚPENIE OD ZMLUVY
6.1 Kupujúci môže uplatniť právo na odstúpenie od zmluvy u spoločnosti Montrose s. r. o. v písomnej podobe.
6.2 Lehota na odstúpenie od zmluvy sa považuje za zachovanú, ak oznámenie o odstúpení od zmluvy bolo odoslané spoločnosti Montrose s. r. o. najneskôr v posledný deň lehoty.
6.3 Pri pochybnostiach o doručení sa kupujúcim odoslané oznámenie o odstúpení od zmluvy považuje za doručené uplynutím času primeraného použitému spôsobu doručovania, ak kupujúci vie preukázať jeho odoslanie na adresu oznámenú kupujúcemu spoločnosťou Montrose s. r. o. alebo na adresu, ktorej zmena bola kupujúcemu náležite oznámená spoločnosťou Montrose s. r. o. po uzavretí zmluvy. Ak poštovú zásielku, ktorej obsahom je oznámenie o odstúpení od zmluvy, nemožno dodať spoločnosti Montrose s. r. o. z dôvodu:

 1. adresát poštovú zásielku odoprel prijať
 2. adresát poštovú zásielku neprevzal v odbernej lehote aleb
 3. adresáta na adrese uvedenej na poštovej zásielke nemožno zistiť a nemožno ju ani doposlať na inú známu adresu, ak má adresát právo na doposielanie poštovej zásielky, oznámenie o odstúpení od zmluvy sa považuje za doručené dňom jeho odoslania spoločnosti Montrose s. r. o. na adresu podľa prvej vety.

6.4 Dôkazné bremeno o uplatnení práva na odstúpenie od zmluvy znáša kupujúci. 

Článok VII.
POVINNOSTI PREDÁVAJÚCEHO PRI ODSTÚPENÍ OD ZMLUVY
7.1 Spoločnosť Montrose s. r. o. je povinná bez zbytočného odkladu, najneskôr do 14 dní odo dňa doručenia oznámenia o odstúpení od zmluvy, vrátiť kupujúcemu všetky platby, ktoré od neho prijala na základe zmluvy alebo v súvislosti s ňou.
7.2 Spoločnosť Montrose s. r. o. je povinná vrátiť kupujúcemu platby podľa vyššie uvedeného ustanovenia rovnakým spôsobom, aký použil kupujúci pri svojej platbe. Tým nie je dotknuté právo kupujúceho dohodnúť sa so spoločnosťou Montrose s. r. o. na inom spôsobe platby, ak v súvislosti s tým kupujúcemu nebudú účtované žiadne ďalšie poplatky.
7.3 Spoločnosť Montrose s. r. o. nie je povinná uhradiť kupujúcemu dodatočné náklady, ak si kupujúci výslovne zvolil iný spôsob doručenia, ako je najlacnejší bežný spôsob doručenia ponúkaný spoločnosťou Montrose s. r. o.. Dodatočnými nákladmi sa rozumie rozdiel medzi nákladmi na doručenie, ktoré si zvolil kupujúci, a nákladmi na najlacnejší bežný spôsob doručenia ponúkaný spoločnosťou Montrose s. r. o..
7.4 Pri odstúpení od zmluvy, predmetom ktorej je predaj tovaru, spoločnosť Montrose s. r. o. nie je povinná vrátiť kupujúcemu platby podľa odseku 7.1 pred tým, ako jej je tovar doručený späť, ibaže by spoločnosť Montrose s. r. o. navrhla, že si tovar vyzdvihne osobne alebo prostredníctvom poverenej osoby.
7.5 Kupujúci je povinný najneskôr do 14 dní odo dňa odstúpenia od zmluvy zaslať tovar späť alebo ho odovzdať spoločnosti Montrose s. r. o. alebo osobe poverenej spoločnosťou Montrose s. r. o. na prevzatie tovaru. To neplatí, ak spoločnosť Montrose s. r. o. navrhne, že si tovar vyzdvihne osobne alebo prostredníctvom ním poverenej osoby. Lehota podľa prvej vety tohto bodu 7.5 sa považuje za zachovanú, ak bol tovar odovzdaný na prepravu najneskôr v posledný deň lehoty.
7.6 Tovar nesmie byť v čase vrátenia poškodený, používaný, musí byť v pôvodnom obale a spolu s tovarom musí kupujúci odovzdať všetky dokumenty týkajúce sa tovaru (návod na použitie, záručný list, doklad o nadobudnutí a pod.), ktoré obdržal pri jeho kúpe.
7.7 Pri odstúpení od zmluvy znáša kupujúci náklady na vrátenie tovaru spoločnosti Montrose s. r. o. alebo osobe poverenej spoločnosťou Montrose s. r. o. na prevzatie tovaru.
7.8 Kupujúci zodpovedá za zníženie hodnoty tovaru, ktoré vzniklo v dôsledku takého zaobchádzania s tovarom, ktoré je nad rámec zaobchádzania potrebného na zistenie vlastností a funkčnosti tovaru.

Článok VIII
CENA A PLATOBNÉ PODMIENKY
8.1 Predajné ceny tovarov sú uvedené na webovom sídlo spoločnosti Montrose s. r. o. www.babyom.sk . V predajnej cene je zahrnutá daň / dane v zmysle právnych predpisov účinných na území SR. Cena tovaru nezahŕňa náklady na dopravu, dodanie, poštovné a iné náklady a poplatky.
8.2 Kupujúci je povinný zaplatiť spoločnosti Montrose s. r. o. cenu tovaru vo výške uvedenej v uzavretej kúpnej zmluve (objednávke) a náklady na dopravu, dodanie, poštovné a iné náklady a poplatky v závislosti od spôsobu dodania a úhrady ceny tovaru určených kupujúcim v objednávkovom formulári.
8.3 Spôsob úhrady ceny tovaru a náklady na dopravu, dodanie, poštovné a iné náklady a poplatky určí kupujúci v objednávkovom formulári na webovom sídle spoločnosti Montrose s. r. o. www.babyom.sk výberom jednej z nasledujúcich možností:

 1. prostredníctvom platobnej brány Gopay
 2. v hotovosti na dobierku alebo kuriérovi (pri prevzatí tovaru na dobierku alebo kuriérom je možná platba kartou)
 3. bankovým prevodom na účet spoločnosti Montrose s. r. o. číslo: IBAN: SK2611000000002931583506

Pri úhrade formou bankového prevodu uvedie kupujúci číslo daňového dokladu ako variabilný symbol a svoje meno a priezvisko ako poznámku.8.4 Cena tovaru a náklady na dopravu, dodanie, poštovné a iné náklady a poplatky sú splatné:

   1.pri osobnom prevzatí tovaru okamihom prevzatia tovaru,
   2.pri dodaní tovaru na dobierku alebo kuriérom okamihom prevzatia tovaru,
   3.v ostatných prípadoch do desiatich (10) pracovných dní odo dňa uzavretia kúpnej zmluvy, t. j. odo dňa potvrdenia objednávky           kupujúceho spoločnosťou Montrose s. r. o..
8.5 Spoločnosť Montrose s. r. o. je oprávnená požadovať preddavok alebo inú finančnú zábezpeku na zaplatenie vo výške do 50 % ceny tovaru splatnú do troch (3) pracovných dní odo dňa uzavretia zmluvy (t. j. potvrdenia objednávky tovaru). V takom prípade sa lehota dodania tovaru kupujúcemu začína počítať odo dňa uhradenia zálohy kupujúcim spoločnosti Montrose s. r. o..
8.6 Peňažné plnenia poskytnuté kupujúcim spoločnosti Montrose s. r. o. na základe kúpnej zmluvy sa považujú za uhradené dňom pripísania peňažných prostriedkov na bankový účet spoločnosti Montrose s. r. o. v prípade úhrady bankovým prevodom a dňom vyplatenia ceny v prípade úhrady v hotovosti.
8.7 V prípade omeškania kupujúceho s úhradou ceny tovaru a nákladov na dopravu, dodanie, poštovné a iné náklady a poplatky má spoločnosť Montrose s. r. o. právo na úroky z omeškania. Výška úrokov z omeškania je v súlade s § 3 nariadenia vlády SR č. 87/1995 Z. z., ktorým sa vykonávajú niektoré ustanovenia Občianskeho zákonníka o päť percentuálnych bodov vyššia ako základná úroková sadzba Európskej centrálnej banky platná k prvému dňu omeškania s plnením peňažného dlhu. Tým nie je dotknuté právo spoločnosti Montrose s. r. o. na náhradu škody. 
8.8 Montrose s. r. o. vystaví a doručí kupujúcemu daňový doklad za objednaný tovar v súlade s právnymi predpismi účinnými na území Slovenskej republiky. 

Článok IX
DODACIE PODMIENKY
9.1 Dodacia lehota je uvedená pre každý jednotlivý tovar osobitne na www.babyom.sk . Dodacia lehota uvedená pri danom tovare je orientačná a konečná doba dodania sa môže predĺžiť o najviac 30 pracovných dní vzhľadom na povahu tovaru, najmä z dôvodov uvedených v článku 9.4. a 9.10.

Kupujúci odoslaním objednávky súhlasí s dodaním tovaru v uvedenej dodacej lehote. Dodanie tovaru v dodacej lehote bude potvrdené spoločnosťou Montrose s. r. o. v potvrdení objednávky. V prípade dodatočnej nemožnosti dodania tovaru v uvedenej dodacej lehote bude kupujúci bezodkladne kontaktovaný spoločnosťou Montrose s. r. o. pred potvrdením objednávky spoločnosťou.
9.2 Spoločnosť Montrose s. r. o. dodá kupujúcemu objednaný tovar v dodacej lehote uvedenej na stránke www.babyom.sk a v potvrdenej objednávke. Ak dodacia lehote nie je dohodnutá, v lehote primeranej okolnostiam. Spoločnosť Montrose s. r. o. je oprávnená k čiastočným dodávkam tovaru.
9.3 Lehota na dodanie tovaru uvedená na www.babyom.sk je určená počtom pracovných dní alebo kalendárnych týždňov. Lehota na dodanie tovaru začína plynúť odo dňa potvrdenia objednávky kupujúceho spoločnosťou Montrose s. r. o., ak nie je v týchto všeobecných obchodných podmienkach ustanovené inak. Dodacia lehota je splnená dňom odoslania zásielky, dňom vyskladnenia tovaru zo skladu spoločnosti Montrose s. r. o. alebo dňom pripravenia tovaru k osobnému prevzatiu kupujúcim, v závislosti od kupujúcim zvolenej formy dodania tovaru.
9.4 Dodacie lehoty sa predlžujú v prípade neočakávaných skutočností nezavinených spoločnosťou Montrose s. r. o., ako napr. neočakávané zásahy vyššej moci, štrajk dopravcu, výpadku produktu u dodávateľa, plánované celozávodné dovolenky a sviatky a ďalšie prekážky, ktoré spoločnosť Montrose s. r. o. nevedela ovplyvniť. To platí i v prípade, ak tieto okolnosti nastanú u dodávateľov spoločnosti Montrose s. r. o.. V tomto prípade je uplatnenie finančných nárokov z dôvodu predĺženia dodacej lehoty voči spoločnosti Montrose s. r. o. vylúčené.
9.5 V prípade, ak si je spoločnosť Montrose s. r. o. vedomá možnosti omeškania dodania tovaru, upozorní kupujúceho na túto skutočnosť a oznámi mu náhradný termín dodania tovaru. Kupujúci nie je oprávnený uplatniť náhradu škody spôsobenú omeškaním spoločnosti Montrose s. r. o. s dodaním tovaru. Ak spoločnosť Montrose s. r. o. nedodá tovar ani v dodatočne primeranej lehote, o ktorej informuje kupujúceho, má kupujúci právo od zmluvy odstúpiť.
9.6 Spoločnosť Montrose s. r. o. sa zaväzuje dodať kupujúcemu správny druh a množstvo tovaru v zmysle potvrdenej objednávky kupujúceho, v dohodnutej cene, tovar adekvátne zabaliť, odoslať ho v dohodnutej lehote a vystaviť daňový doklad.
9.7 Spôsob dodania tovaru určí kupujúci v objednávkovom formulári na www.babyom.sk výberom jednej z nasledujúcich možností:

 1. kuriérom v rámci celej Slovenskej republiky a českej Republiky podľa platného prepravného cenníka uverejneného na webovom sídle Montrose s. r. o. www.babyom.sk
 2. dobierkou podľa platného prepraveného cenníka GLS
 3. kuriérom alebo na dobierku v rámci celej Českej republiky podľa platného prepravného cenníka uverejneného na webovom sídle Montrose s. r. o. www.babyom.sk .

9.8 Spoločnosť Montrose s. r. o. je oprávnená odovzdanie tovaru odoprieť, ak kupujúci nezaplatí cenu tovaru riadne a včas.
9.9 Ak má spoločnosť Montrose s. r. o. tovar odoslať na miesto určené kupujúcim, platí, že tovar bol odovzdaný v čase, keď bol odovzdaný na prepravu prvému dopravcovi, pokiaľ nebolo dohodnuté inak.
9.10 Spoločnosť Montrose s. r. o. nezodpovedá za oneskorené dodanie tovaru zavinené dopravcom tovaru, nezodpovedá za poškodenie zásielky zavinené dopravcom zásielky, ani za nedodanie tovaru, ku ktorému došlo vinou dopravcu alebo výrobcu v dôsledku akéhokoľvek obmedzenia, prípadne zrušenia distribučných práv alebo iných nepredvídateľných prekážok. 

Článok X
PREVZATIE TOVARU
10.1 Ak je spoločnosť Montrose s. r. o. podľa dohody s kupujúcim povinná doručiť tovar na miesto určené kupujúcim, kupujúci je povinný prevziať tovar pri dodaní. O dodaní tovaru bude kupujúci informovaný spoločnosťou Montrose s. r. o. prednostne e-mailom, resp. telefonicky alebo sms správou.
10.2 Pri osobnom odbore spoločnosť Montrose s. r. o. informuje kupujúceho o možnosti a termíne prevzatia tovaru prednostne e-mailom, resp. telefonicky alebo sms správou.
10.3 Ak kupujúci tovar neprevezme do desiatich (10) pracovných dní odo dňa dohodnutého v kúpnej zmluve, a ak so spoločnosťou Montrose s. r. o. nedohodne na inej lehote prevzatia tovaru, môže spoločnosť Montrose s. r. o. z dôvodu neprevzatia tovaru odstúpiť od kúpnej zmluvy uzavretej na diaľku a tento tovar predať inej osobe v súlade s § 592 zákona č. 40/1964 Zb. Občianskeho zákonníka v znení neskorších predpisov. Kupujúcemu v dôsledku tejto skutočnosti nevznikajú žiadne nároky na náhradu škody. Písomné odstúpenie spoločnosť Montrose s. r. o. doručí kupujúcemu. Za neodobraný tovar po odstúpení od zmluvy zo strany spoločnosti Montrose s. r. o. je spoločnosť Montrose s. r. o. oprávnená fakturovať kupujúcemu paušalizovaný nárok na náhradu spôsobenej škody vo výške 50 % prijatého preddavku na cenu neodobratého tovaru.
10.4 V prípade, ak došlo k následnému odberu neodobratého tovaru a spoločnosť Montrose s. r. o. doposiaľ nevyužila právo odstúpiť od zmluvy podľa predchádzajúceho bodu, je spoločnosť Montrose s. r. o. oprávnená požadovať od kupujúceho zmluvnú pokutu vo výške 1 % z predajnej ceny tohto tovaru za každý deň omeškania presahujúci prvých desať (10) dní omeškania.
10.5 Paušalizovaný nárok na náhradu škody podľa bodu 10.3 a zmluvná pokuta podľa bodu 10.4 sú splatné dňom doručenia daňového dokladu a je možné ich započítať s prijatým preddavkom na predajnú cenu a / alebo inému peňažnému plnenia obdržaného od kupujúceho.
10.6 V prípade, že je z dôvodov na strane kupujúceho potrebné tovar dodávať opakovane alebo iným spôsobom, ako bolo uvedené v objednávke, je kupujúci povinný uhradiť náklady spojené s opakovaným, resp. s iným spôsobom dodania tovaru.
10.7 Pri osobnom odbore prechádza na kupujúceho vlastníctvo kúpeného tovaru okamihom prevzatia za predpokladu zaplatenia predajnej ceny v plnej výške. Pri zaslaní tovaru prechádza vlastníctvo na kupujúceho prevzatím tovaru kupujúcim na mieste dodania určenom v objednávke za predpokladu zaplatenia predajnej ceny a nákladov na prepravu v plnej výške. Okamihom prevzatia tovaru prechádza na kupujúceho aj nebezpečenstvo náhodnej škody a zhoršenia tovaru.
10.8 Kupujúci je povinný bezprostredne po obdržaní zásielky skontrolovať správnosť dodaných položiek, ich kompletnosť a prípadné viditeľné poškodenie vzniknuté prepravou. Podpisom dodacieho listu kupujúci potvrdzuje, že tovar prevzal neporušený.
10.9 Pokiaľ je zásielka viditeľne poškodená alebo zničená, je kupujúci povinný bez prevzatia tovaru bezodkladne kontaktovať spoločnosť Montrose s. r. o. a s dopravcom tovaru (zasielateľskou spoločnosťou) spísať pis o škode na zásielke alebo chyby vyznačiť na dodacom liste. Akékoľvek neskoršie reklamácie na množstvo a fyzické porušenie zásielky nebudú akceptované.
10.10 Ak spoločnosť Montrose s. r. o. vyexpeduje kupujúcemu iný tovar, ako je uvedené v objednávke, alebo počet kusov tovaru je vyšší ako počet kusov uvedený v objednávke, kupujúci je povinný bezodkladne (najneskôr do 24 hodín) túto skutočnosť oznámiť spoločnosti Montrose s. r. o. e-mailom na adresu: eshop@babyom.sk a zároveň predmetný tovar zámeny alebo prevyšujúci počet kusov tovaru obratom (najneskôr do 3 pracovných dní) vrátiť späť spoločnosti Montrose s. r. o. spôsobom určeným spoločnosťou Montrose s. r. o. a to na jej náklady. Tovar nesmie byť nijakým spôsobom poškodený, ani použitý. K tovaru priloží kupujúci kópiu dodacieho listu s vyznačenou nezrovnalosťou a ďalšie podklady odovzdané spoločnosťou Montrose s. r. o. kupujúcemu v súvislosti s tovarom (návod na použitie, záručný list a pod.).

Článok XI
VADY TOVARU
11.1 Spoločnosť Montrose s. r. o. zodpovedá za to, že tovar má v čase dodania vlastnosti uvedené na webovom sídle spoločnosti Montrose s. r. o. www.babyom.sk 
11.2 Ak sa vyskytnú na tovare vady po jej dodaní, zodpovedá za ne výrobca za podmienok a spôsobom stanoveným výrobcom tovaru.
11.3 Vady tovaru musí kupujúci uplatniť u spoločnosti Montrose s. r. o. bez zbytočného odkladu.
11.4 Zodpovednosť za vady tovaru nemožno uplatniť pri mechanickom poškodení výrobku, nesprávnom zaobchádzaní s výrobkom, prevádzkovaním výrobku v nevhodných podmienkach, neodbornou montážou, nedodržaním príslušných noriem zo strany kupujúceho alebo osoby, ktorá kupujúcemu montáž vykonávala alebo ak bol vykonaný zásah do výrobku inou ako oprávnenou osobou a pod., ku ktorým došlo po prevzatí tovaru bez zavinenia výrobcu alebo spoločnosti Montrose s. r. o.. Dôvodom k reklamácii rovnako nie sú drobné odchýlky v rozmeroch a farebných odtieňoch spôsobené najmä prírodným charakterom použitých materiálov. Zodpovednosť za vady sa rovnako nevzťahuje sa opotrebenie tovaru spôsobené jeho obvyklým používaním.
11.5 Ak ide o vadu tovaru, ktorú možno odstrániť, má kupujúci právo, aby bola bezplatne odstránená.
11.6 Spoločnosť Montrose s. r. o. môže vždy namiesto odstránenia vady vymeniť vadný tovar za bezvadný, ak to kupujúcemu nespôsobí závažné ťažkosti.
11.7 Ak ide o vadu tovaru, ktorú nemožno odstrániť a ktorá bráni tomu, aby sa tovar mohol riadne užívať ako tovar bez vady, má kupujúci právo na výmenu tovaru alebo má právo od zmluvy odstúpiť.
11.8 Ak ide o iné neodstrániteľné vady, môže spoločnosť Montrose s. r. o. poskytnúť kupujúcemu primeranú zľavu z ceny tovaru.
11.9 Adresa predávajúceho, na ktorej môže kupujúci uplatniť reklamáciu tovaru, podať sťažnosť alebo iný podnet je Montrose s. r. o. Košická 52/A, 82108 Bratislava

Článok XII
DARČEKOVÁ POUKÁŽKA
12.1 Darčekové poukážky sú dostupné na webovom sídle spoločnosti Montrose s. r. o. - www.babyom.sk v hodnote 50 € a 100 €. Darčeková poukážka oprávňuje držiteľa darčekovej poukážky na nákup tovaru na www.babyom.sk. Darčekovú poukážku je možné použiť na úhradu platby za akýkoľvek tovar v ponuke spoločnosti Montrose s. r. o. na www.babyom.sk
12.2 Darčeková poukážka bude zaslaná kupujúcemu poštou na dobierku. Pri platbe bankovým prevodom je možné zaslať darčekovú poukážku na e-mailovú adresu zadanú kupujúcim alebo poštou.
12.3 Pri platbe darčekovou poukážkou je potrebné v elektronickom formulári objednávky na www.babyom.sk zadať jedinečný kód uvedený na darčekovej poukážke do políčka „Zľavový kupón“.
12.4 Darčekovú poukážku je možné uplatniť iba pri jednej objednávke, nie je možné rozdeliť hodnotu darčekovej poukážky do viacerých objednávok. Hodnota objednávky musí byť rovnaká alebo vyššia ako hodnota darčekovej poukážky, inak zostávajúci kredit prepadne.
12.5 Darčeková poukážka nie je krytý šek, kreditná, ani zľavová karta, nie je možnú ju vymeniť za hotovosť, ani využiť na kúpu ďalšej darčekovej poukážky Montrose s. r. o..
12.6 Darčeková poukážka má platnosť dvanásť (12) mesiacov. Po uplynutí dvanástich (12) mesiacov stráca darčeková poukážka platnosť.
12.7 Montrose s. r. o. nezodpovedá za stratu, krádež, zničenie, či zneužitie darčekovej poukážky.

Článok XIII
OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV
13.1 Tieto podmienky ochrany osobných údajov sa vzťahujú na zákazníkov spoločnosti Montrose s. r. o. a používateľov online-služieb na www.babyom.sk . Spoločnosť Montrose s. r. o. pracuje tak, aby bolo súkromie kupujúcich pri využívaní služieb spoločnosti Montrose s. r. o. chránené. Preto má spoločnosť Montrose s. r. o. presné pravidlá, ktoré stanovujú podmienky spracovania a ochrany osobných údajov kupujúcich.
13.2 Spoločnosť Montrose s. r. o. je spracovateľom osobných údajov a spracováva osobné údaje spôsobom ustanoveným zákonom č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a smernice Európskeho parlamentu a Rady 95/46/EHS z 24. októbra 1995 o ochrane fyzických osôb pri spracovaní osobných údajov a voľnom pohybe týchto údajov a v ich medziach tak, aby nedošlo k porušeniu základných práv a slobôd kupujúcich spoločnosťou Montrose s. r. o., najmä k porušeniu práva na zachovanie ľudskej dôstojnosti alebo k iným neoprávneným zásahom do práva na ochranu súkromia.
13.3 Odoslaním objednávky dáva kupujúci dobrovoľne súhlas spoločnosti Montrose s. r. o. so spracovaním osobných údajov kupujúceho v rozsahu titul, meno, priezvisko, adresa trvalého pobytu, e-mail, telefón, a to pre potreby plnenia zmluvy, v ktorej vystupujú kupujúci a spoločnosť Montrose s. r. o. ako zmluvné strany, v predzmluvných vzťahoch s kupujúcim, pri rokovaní o zmene zmluvy, v poštovom styku s kupujúcim, pre prepravné, účtovné potreby a potreby evidencie týchto údajov na neurčitý čas podľa § 11 zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Súhlas so spracovaním osobných údajov môže kupujúci kedykoľvek odvolať písomnou formou. Súhlas zanikne v lehote jedného (1) mesiace od doručenia odvolania súhlasu kupujúcim spoločnosti Montrose s. r. o., osobné údaje kupujúceho budú následne vymazané.
13.4 Poskytnutím osobných údajov kupujúci vyjadrujete súhlas s tým, že zhromažďované údaje bude spoločnosť Montrose s. r. o. využívať k tomu, aby plnila svoje záväzky voči odo dňa jej odoslania, má kupujúci právo podať návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu; možnosť kupujúceho obrátiť sa na súd tým nie je dotknutá.

Článok XIV
ALTERNATÍVNE RIEŠENIE SPOTREBITEĽSKÝCH SPOROV
14.1 Kupujúci má právo obrátiť sa na Montrose s. r. o. so žiadosťou o nápravu, ak nie je spokojný so spôsobom, ktorým Montrose s. r. o. vybavil jeho reklamáciu alebo ak sa domnieva, že predávajúci porušil jeho práva.
14.2 Ak Montrose s. r. o. na jeho žiadosť odpovedal zamietavo alebo na ňu neodpovedal do 30 dní odo dňa jej odoslania, má kupujúci právo podať návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu; možnosť kupujúceho obrátiť sa na súd tým nie je dotknutá.
14.3 Návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu je možné podať najneskôr do jedného roka, v sporoch, ktorých hodnota nepresahuje 20,- Eur; ak z pravidiel subjektu alternatívneho riešenia sporu nevyplýva niečo iné. Kupujúci sa musí pred podaním návrhu preukázateľne pokúsiť spor vyriešiť komunikáciou s Montrose s. r. o..
14.4 Alternatívne riešenie sporu je pre kupujúceho spravidla bezplatné. Ak je spoplatnené, výška poplatku je stanovená subjektom alternatívneho riešenia sporu a predstavuje max. 5,- Eur. Kupujúci sa môže obrátiť s návrhom na začatie alternatívneho riešenia sporu na Slovenskú obchodnú inšpekciu alebo iný subjekt alternatívneho riešenia sporu uvedený na webovom sídle MH SR (http://www.mhsr.sk/zoznamsubjektov-alternativneho-rieseniaspotrebitelskych-sporov/146987s).
14.5 Návrh možno podať v listinnej podobe, elektronickej podobe alebo ústne do zápisnice. Na podanie návrhu môže kupujúci využiť formulár (http://www.soi.sk/files/ documents/formular/navrh-na-zacatie-ars. ddf) alebo ho podať prostredníctvom Európskej platformy RSO (http://ec.europa. eu/consumers/odr/index_en.htm) podľa podľa č. 14 ods. 1 a 2 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 524/2013 z 21. mája 2013 o riešení spotrebiteľských sporov online.
14.6 Ďalšie informácie o podmienkach alternatívneho riešenia sporov nájde kupujúci v zákone NR SR č. 391/2015 Z. z. o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (www.slov-lex.sk) a na webovom sídle subjektu alternatívneho riešenia sporov.

Článok XV
VEREČNÉ USTANOVENIA
15.1 Na právne vzťahy neupravené mito všeobecnými obchodnými podmienkami sa vzťahujú príslušné ustanovenia zákona č. 40/1964 Zb. Občianskeho zákonníka v znení neskorších predpisov, zákona č. 102/2014 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, zákona č. 250/2007 Z. z. o ochrane spotrebiteľa v znení neskorších predpisov, zákona č. 22/2004 Z. z o elektronickom obchode v znení neskorších predpisov, zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ostatných všeobecne záväzných právnych predpisov účinných na území Slovenskej republiky.
15.2 Tieto všeobecné obchodné podmienky spoločnosti Montrose s. r. o. nadobúdajú platnosť a účinnosť dňom : 
15.3 Spoločnosť Montrose s. r. o. si vyhradzuje právo na zmenu a doplnenie týchto všeobecných obchodných podmienok. Tým nie sú dotknuté práva a povinnosti vzniknuté po dobu účinnosti predchádzajúceho znenia všeobecných obchodných podmienok spoločnosti Montrose s. r. o..
15.4 Bez ohľadu na ostatné ustanovenia týchto všeobecných obchodných podmienok a kúpnej zmluvy, spoločnosť Montrose s. r. o. nezodpovedá za ušlý zisk, stratu príležitosti ani žiadne iné nepriame alebo následné straty v dôsledku nedbanlivosti alebo vzniknuté iným spôsobom.
15.5 Tieto všeobecné obchodné podmienky boli formulované a ustanovené v dobrej viere, za účelom splnenia zákonných podmienok a úprav korektných obchodných vzťahov medzi spoločnosťou Montrose s. r. o. a kupujúcim. V prípade, ak sa preukážu kompetentným orgánom Slovenskej republiky niektoré ustanovenie týchto podmienok ako neplatné alebo nevynútiteľné, a to celkom alebo čiastočne, platnosť, účinnosť a vynútiteľnosť ostatných ustanovení a zvyšné časti príslušného ustanovenia tým nie sú dotknuté a zostávajú v účinnosti nezmenené.
15.6 Spoločnosť Montrose s. r. o. a kupujúci sa dohodli, že plne uznávajú komunikáciu na diaľku – telefonickú, elektronickú formu komunikácie, najmä prostredníctvom elektronickej pošty a internetovej siete, ako platnú a záväznú pre obe strany. Náklady vzniknuté kupujúcemu pri používaní komunikačných prostriedkov na diaľku v súvislosti s uzatvorením kúpnej zmluvy (náklady na internetové pripojenie, náklady na telefónne hovory) hradí kupujúci sám.
15.7 Ustanovenia odchylné od týchto všeobecných obchodných podmienok je možné dohodnúť v kúpnej zmluve
15.8 Pokiaľ vzťah súvisiaci s použitím stránky www.babyom.sk alebo právny vzťah založený kúpnou zmluvou obsahuje medzinárodný prvok, kupujúci a spoločnosť Montrose s. r. o. sa dohodli, že sa spravuje právnym poriadkom Slovenskej republiky.
15.9 Jednotlivé zmluvy sú po uzatvorení spoločnosťou Montrose s. r. o. archivované a to v elektronickej forme a sú prístupné iba spoločnosti Montrose s. r. o.. Zmluva sa uzatvára na dobu do vysporiadania záväzkov strán zo zmluvy, resp. do okamihu jej zrušenia postupom podľa týchto všeobecných obchodných podmienok. Minimálna doba trvania záväzkov kupujúceho (spotrebiteľa) je určená uzatvorenou zmluvou, týmito všeobecnými obchodnými podmienkami a právnymi predpismi účinnými na území Slovenskej republiky.
15.10 Pre doručovanie elektronických správ adresovaných kupujúcemu platí, že ak spoločnosť Montrose s. r. o. neobdrží chybové hlásenie o nemožnosti doručenia správy (emailu alebo sms správy) na kupujúcim poskytnutú e-mailovú adresu, resp. tel. číslo kupujúceho (mobil), považuje sa táto správa (e-mail alebo sms správa) za doručenú na ďalší deň od jej odoslania, ak kogentné právne predpisy neustanovujú inak.
15.11 Zásielka sa považuje za doručenú aj v prípade, ak ju adresát odmietne prevziať, alebo aj v prípade, že si ju adresát vlastným zavinením alebo opomenutím neprevezme. V takom prípade sa považuje za doručenú uplynutím úložnej doby na pošte v trvaní podľa určenia odosielateľa a vrátením zásielky odosielateľovi, o čom musí odosielateľ preukázať nepoškodený dôkaz.
15.12 Oznámenia doručované prostredníctvom doručovateľa – kuriérskej služby (najmä DHL, IN TIME, UPS) budú považované za doručené momentom prevzatia zmluvnou stranou. V prípade neúspešnosti doručenia kuriérskou službou sa bude považovať za moment doručenia tretí deň po vykonaní prvého pokusu o doručenie, pričom vykonanie pokusu o doručenie sa preukáže vyhlásením doručovateľa – kuriérskej služby.
15.13 Rozhodným hmotným a procesným právom je právo Slovenskej republiky. Všetky spory, ktoré vzniknú na základe kúpnej zmluvy a týchto všeobecných obchodných podmienok alebo v súvislosti s nimi budú prejednávať a rozhodovať súdy Slovenskej republiky podľa právneho poriadku Slovenskej republiky.

Potrebujete vrátiť objednávku alebo uplatniť reklamáciu? Žiadny strach! Vyberte svoj problém a my vás prevedieme.

Online vrátenie alebo reklamácia tovaru

Vyplňte prosím vzorový formulár a následne nám ho pošlite online prostredníctvom online aplikácie vyššie alebo na  reklamacie@babyom.sk

Vzorový formulár na odstúpenie od zmluvy
Vzorový formulár k výmene tovaru