Ochrana osobných údajov

Ochrana osobných údajov

Spoločnosť Montrose s. r. o., Košická 52/A, 82108 Bratislava,  IČO: 53439163, DIČ: 2121392207 (ďalej len „Spoločnosť“), ktorá pri svojej činnosti ako správca osobných údajov spracováva osobné údaje fyzických osôb (údaje subjektov) v súlade s Nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 (ďalej jen „GDPR), týmto v nadväznosti na čl. 13 GDPR informuje svojich zákazníkov ako subjekty osobných údajov o nasledujúcich zásadách ochrany a spracovania osobných údajov. 

Aké osobné údaje spracovávame

 • spoločnosť spracováva nasledujúce osobné údaje svojich zmluvných partnerov (zákazníkov):
 • identifikačné údaje, tj. Najmä meno a priezvisko, IČO a DIČ, pokiaľ je podnikateľ;
 • kontaktní údaje, tj. najmä e-mailová adresa, tel. číslo, doručovacia adresa, fakturačná adresa;
 • údaje o Vašich objednávkach, tj. najmä údaje o tovare a službách, ktoré ste si objednali, spôsobe doručenia a platby vrátane čísla platobného účtu a údaje o reklamáciách;
 • zvláštne kategórie osobných údajov (citlivé údaje) nie sú zo strany Spoločnosti spracovávané.

Za akými účelmi osobné údaje spracovávame

Spoločnosť v súvislosti s poskytovaním svojich služieb, tj. prevádzkovaním maloobchodu zameraného na predaj detského nábytku a výrobkov pre deti svetových značiek, spracováva a uchováva za podmienok a v medziach stanovených platnou právnou úpravou, najmä v súlade s ustanovením čl. 6 odst. 1 písm. a) a b) GDPR, Vaše osobní údaje k týmto účelom:

 • kontaktovanie a poskytnutie informácií, o ktoré požiadate ( využíva sa najmä meno, priezvisko, e-mailová adresa);
 • plnenie zmluvných povinností Spoločnosti (využíva sa najmä meno, priezvisko, dodacia adresa, fakturačná adresa, e-mailová adresa a telefónne číslo pro dopravcu)
 • vedenie databázy pre priamy marketing (využíva sa najmä meno, priezvisko , adresa, telefónne číslo a e-mailová adresa);

Právny základ spracovaných osobných údajov

1. Nákup tovaru

Pri nákupe tovaru v našej kamenné predajni je zákonným dôvodom spracovania Vašich osobných údajov skutočnosť, že toto spracovanie je nevyhnutné pre splnenie zmluvy medzi Vami a Spoločnosťou alebo pre vykonanie opatrení pred uzatvorením takejto zmluvy v zmysle čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR (napríklad pri vystavení dokladu za úhradu zálohy na kúpnu cenu).
V prípade vzniku zmluvného vzťahu nákupom tovaru môže Spoločnosť svojim zákazníkom zasielať obchodné oznámenia (newsletter) súvisiace s ponúkaným tovarom z dôvodu realizácie oprávnených záujmov Spoločnosti v podobe priameho marketingu. Spoločnosť nevyžaduje pri zasielaní týchto obchodných oznámení súhlas, ale umožňuje kedykoľvek odber noviniek odhlásiť, alebo vzniesť námietku proti takémuto spracovaniu.
Identifikačné a kontaktné údaje a údaje o objednávkach uchováva Spoločnosť na základe oprávneného záujmu za účelom ochrany práv Spoločnosti, najmä pre možnosť uplatnenia právnych nárokov zo strany Spoločnosti voči zákazníkovi.

2. Doba spracovania osobných údajov

Osobné údaje budú spracovávané po dobu nevyhnutne potrebnú na zabezpečenie vzájomných práv a povinností vyplývajúcich zo zmluvného vzťahu, tj. Po celú dobu vybavovania objednávky, vrátane jej zaplatenia a doručenia tovaru. 
Identifikačné a kontaktné údaje a údaje o objednávkach, spracovávané za účelom ochrany práv Spoločnosti, budú spracovávané po dobu trvania najdlhšej možné premlčacej doby týkajúce sa nárokov zo zmluvného vzťahu.
Zo zákona Spoločnosť následne uchováva niektoré údaje obsiahnuté v účtovných dokladoch, a to po dobu najviac 10 rokov od vydania dokladov k Vašej objednávke.
V prípade zasielania obchodných oznámení, sú obchodné oznámenia zasielané do doby, kým príde ku odhláseniu k odberu, prípadne do doby, než je vznesená námietka proti spracovaniu osobných údajov za týmto účelom. Najdlhšie sú však obchodné oznámenia zasielané po dobu 7 rokov. Potom Spoločnosť požiada o udelenie súhlasu s ich zasielaním. 
Akonáhle pominie účel spracovania či Spoločnosť už nebude disponovať žiadnym právnym dôvodom spracovanie osobných údajov, Spoločnosť osobné údaje vymaže

3. Ďalšie informácie o spracovaní osobných údajov

 Vaše osobné údaje môžeme odovzdávať tiež ďalším subjektom, a to najmä:

 • podieľajúce sa na dodávaní tovaru / služieb / realizácii platieb na základe zmluvy,
 • zaisťujúce služby prevádzkovania e-shopu (Shoptet) a ďalšie služby v súvislosti s prevádzkovaním e-shopu
 • zaisťujúce marketingové služby
 • subjektom ktoré prevádzkujú platobné systémy pro potreby zaistenia platby za tovar, predovšetkým v súvislosti s platbou kartou, najmä Tatra banka.

4. Vaše práva v súvislosti so spracovaním osobných údajov

V súvislosti so spracovaním osobných údajov máte najmä tieto práva:

 1. právo získať od Spoločnosti potvrdenie, či sú alebo nie sú osobné údaje spracovávané, a pokiaľ sú, má subjekt údajov právo získať k osobným údajom prístup;
 2. právo, aby spoločnosť bez zbytočného opravila nepresné osobné údaje, prípadne s prihliadnutím na účely spracovania dotknutá osoba má právo na doplnenie neúplných osobných údajov, a to aj poskytnutím dodatočného vyhlásenia 
 3. právo, aby Spoločnosť vymazala osobné údaje, ak už osobné údaje nie sú ďalej potrebné pre účel spracovania, subjekt údajov odvolal súhlas k ich spracovávaniu (ak je spracovanie založené na súhlase subjektu), vzniesol námietku proti spracovaniu osobných údajov a neexistujú žiadne dôvody pre spracovanie;
 4. právo, aby Spoločnosť obmedzila spracovanie, ak subjekt údajov popiera presnosť osobných údajov, a to na dobu nevyhnutnú na overenie správnosti osobných údajov, ak Spoločnosť už osobné údaje ďalej nepotrebuje pre účel spracovania, ale subjekt údajov ich požaduje pre určenie, výkon alebo obhajobu právnych nárokov, či subjekt údajov vzniesol námietku proti spracovaniu osobných údajov;
 5. právo kedykoľvek odvolať súhlas so spracovaním osobným údajov bez akejkoľvek sankcie, ak je spracovanie založené na súhlase dotknutej osoby. Súhlas môže subjekt údajov odvolať akýmkoľvek spôsobom uvedeným vyššie na jednotlivých kontaktných údajoch Spoločnosti. Odvolaním súhlasu subjektom údajov nie je dotknutá zákonnosť spracovania vychádzajúceho zo súhlasu pred jeho odvolaním;
 6. právo podať sťažnosť u príslušného dozorného úradu, pokiaľ sa dotknutá osoba domnieva, že spracovanie osobných údajov je v rozpore s právnymi predpismi. Príslušným dozorným úradom je v Slovenskej republike Úrad na ochranu osobných údajov;
 7. právo vzniesť námietku proti spracovaniu osobných údajov, ktoré sa ho týkajú, ak spracovanie je nevyhnutné na plnenie úlohy realizovanej vo verejnom záujme alebo pri výkone verejnej moci, ktorým je poverený správca, spracovanie je nevyhnutné na účely oprávnených záujmov správcu či tretej strany, pre účely priameho marketingu alebo na účely vedeckého či historického výskumu alebo na štatistické účely;
 8. právo na prenosnosť osobných údajov za podmienok čl. 20 GDPR.

5. Účinnosť

Tieto zásady sú účinné odo dňa 01.03.2021